Em cũng bị trường hợp đốm sáng này, theo em vì khi khẩu mở lớn với áng sáng yếu mấy đốm này mới xuất hiện. Có khi nào bị mốc ỏ sensor không các bác ?