tại vì ống dài đấy, ống ngắn muốn xóa nhiều fải dí gần, dí gần thì dof bị mỏng --> mờ mặt 1 ng