Ảnh chụp sáng và đẹp quá, bạn chụp ở đâu mà cảnh đẹp vậy?