Xin admin cho em đổi nick thành ColourBlind (hoặc Colour-Blind) cho đồng bộ với flickr, vả lại em thấy em cũng mù màu thật :D. Xỉn cảm ơn.