Xin ban quản trị vui lòng sửa nick em từ o v e r s e a thành o v e r s e a s

Chân thành cảm ơn ban quản trị.