Kính gửi BQT,

Xin BQT giúp mình đổi nick diễn đàn

Nick cũ: Porcupine Field
Nick mới: vanishedsky

Lý do: Nick mới trùng với flickr, facebook và vài site khác của mình.

Xin cảm ơn BQT.