Không muốn ý kiến cũng là một cách ý kiến.

Nhưng túm lại em đồng tình với ý kiến của bác Lylymèo.