có mình đây, đi từ body A6000 lên A7ii lun nhưng mình vẫn giữ 55 nè. bác bác Sel35 giùm mình cái và tậu CZ55.