mấy con sigma đa số đều to nặng, mê nhất con 35f1.2 mà giá cao quá :(