E thì thấy điểm này trong nhận xét của bác lylycat là chính xác, Trước đây ae còn đâm chém ảnh nhau. Bây giờ thấy toàn các mẫu vô khen hình mình đẹp, rồi bực nhất là qoute lại nguyên 1 bài viết với...