bố cục đẹp, màu chỉnh đẹp, riêng máy màu có hoa màu vàng hình như anh chỉnh hơi quá tay !!! màu vàng và xanh dương hơi rực. nếu giảm độ màu -2 thì sẽ dễ chịu hơn. Nhưng công nhận bộ này đẹp wá ^.^...