Bác chụp đẹp quá đi. Xem hình bác xong không muốn xem hình ai khác, vì không ai chụp qua bác.
Tiếp tục đi 2 bác ơi.
Chúc 2 bác có nhiều ý tưởng mới.