bạn có thể chỉ mình cách làm bầu trời trong và xanh như vậy không?