ý tưởng và màu sắc cùa JA rất phong phú , xem gần trọng bộ ảnh và cảm nhận được điều đó. mình cũng đã có đi chụp ngoại cảnh nhưng chụp khoảng 50 kiểu là hết ý luộn.khâm phục khâm phuc...