mấy shoot đầu chắc cd cr hơi mệt vì nắng bác nhẩy?