Lau quá, topic hơi bị chìm rồi. Cac pac pót tiep đê