Nikon em chỉ thích D300, D700 và D3, nếu dòng thấp thì D80 và D60. Những đời mới sau này màu mè chụp da người nó chả ra làm sao cả. Muốn đẹp phải bỏ công ra touch hết hơi, các dòng trước chỉ cần...