@truonganhutc : Nếu chưa quen máy thì khi chụp cứ set WB Auto, nói chung chế độ cân bằng trắng ( WB ) của Nikon khá thông minh.
Chưa dùng máy quen thì khoan tính tới chuyện thay đổi WB theo nhiệt độ...