Bác 11002 làm vất vả quá. Theo em biết và em thấy thì trên body có cái ký hiệu vị trí của phim hay sensor. Nó là cái vòng tròn nhỏ có cái gạch ngang. Đó chính là vị trí của phim hay sensor.