Cái này giống hệ thấu kính trong vật lý lớp 9 quá vậy ? :thua: