Bài viết tập hợp được nhiều ý kiến. Và cuối cùng em cũng đã hiểu. Thanks