Có em này chắc không cần phải xách DSLR chi cho nặng nề. Quá đẹp