Cho phép em khai quật lại cái topic này với.
Tình hình là, trong việc tính toán tiêu cự ống kính máy ảnh, KHÔNG liên quan đến nodal point.
Bác At đã giải thích tính chất nodal point hoàn toàn chính...