rất đúng ..
bạn đã đề cập một cách đúng đắn điểm ở đây là tại một số giai đoạn tôi đã quá tung hứng với các điều chỉnh tập trung thích hợp liên quan đến toàn bộ kịch bản để làm cho sự phản ánh đúng...