Hi Bác.

Xin có đôi dòng để giải thích cho Bác hiểu. Cái Bác đang thắc mắc là độ phân giải điểm ảnh (Resolution), đơn vị là ppi hay dpi. Độ phân giải điểm ảnh chỉ có ý nghĩa sử dụng khi file ảnh đó...