Phần mềm này lấy thông tin ID điện thoại và cuộc gọi để làm gì vậy?????