Một sớm ở Ngải Thầu

https://c1.staticflickr.com/1/795/40979179261_28a5c1b7a1_c.jpg