hình các bác chụp đẹp quá, chắc Group ST phải tổ chức 1 hôm đi Vĩnh Châu thôi,
T4S