Ảnh bác nicky đẹp. Em thích tấm 2 và 4 đều vì cái background (mấy người và cái đồng hồ). Cả 2 tấm đó đều có thể suy diễn ra nhiều thứ lắm.

Anh ravic cho em hỏi sao tấm 1 lại nên giảm thêm 0.5 nữa?...