Các bác sao mà no nắng thế? Em thì hoàn toàn tin tưởng vào sự chỉ đạo sáng suốt và tài tình của đảng ta. Các bác xem nhá:


https://live.staticflickr.com/65535/49353875313_42fb6a9dd2_b.jpg

...