Nhàn cư vi bất thiện, hehehehe.
Chiều nay ở không lại chả có gì để chụp. Nghĩ đến món này bèn mang máy ra ngoài thử chụp xem sao.
Hỏi cụ gu gồ thì thấy 2 topics về chủ đề này tại vnphoto:

1. Là...