Tán gẫu nhỉ.
Đừng có nêu tên Việt Nam như là tấm gương chống Mỹ dùm em kẻo anh Bách chum để ý.
Trong một diễn biến không liên quan, PAD không hề tăng do hành động gây hấn từ các bên.