Ngoài tấm 5 hơi ra tất cả đều hoàn hảo bác ạ. Chúc mừng bác ^^!