Đà lạt lúc này trời âm u quá nhỉ. Bạn chụp với lens gì vậy?