Không biết bao giờ mới được sở hữu em nó đây, chán D7000 quá