dợ tấm cuối là có cảm giác nhất :D
shop cho mất luôn cái lỗ thoát nước của cái bồn nc thì chắc nhìn nó hay hơn á :"]