phải tăng cường quản lý về vệ sinh, đẻ lý sơn tro thành điểm du lịch hấp dẫn