Thích tấm số 4, 5 của bác, nhưng một số tấm bác chọn góc làm bóng đổ lên mặt cô dâu hơi kì kì. Cố gằng phát huy nhé, đợi thêm ảnh của bác.