Tấm số 2 bạn có sài Liqiufi... ko, mày thấ cò gì đó bất thường