Tấm số 2 em gọi là "HÍT THỞ" được không các bác. Hihi