admin cho hỏi bài mình vi phạm vì dùng font chử lớn và màu mè ! như thế bài sẽ bị xóa luôn ah ?
và mình muốn đặng lại 1 cách hợp lý hơn theo đúng quy định của diễn đàn thì phải làm lại từ đầu hây...