Em muốn thay đồi tiêu đề của topic thì làm thế nào ah? VD ở topic này của em:
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=65298

ban đầu em chỉ bán Pen 6, sau đó update thêm Yashica MAT.
Bây...