Em cũng xin tham 3 tấm.
https://c3.staticflickr.com/1/631/31044290514_ab1170601f_k.jpg

https://c4.staticflickr.com/1/779/31768186051_84d1cb4104_k.jpg
...