Một mục tiêu, một cộng đồng, một vnphoto...two buffalos!

Vui chút chơi! topic này vui và hay lắm apham, thanhcong67!