Tôi ở Phú QUốc, nhưng lâu quá ko xuống thăm nhà tù, giờ thay đổi nhiều quá.