mình cũng đã qua thăm nhà tù này hồi 2010 lúc ấy chưa có nhiều tượng người thế nay nhưng cũng đã thấy xót xa lắm rồi