ôi phú quốc,lịch sử...mình ủng đc vài lần ra PQ nhưng chua đến chổ này,nhìn ảnh moi biết ngày xưa người tù bi đảy ra đây và bị hành ha như thế nào....