Thật là một tội ác ! cảm động trước sức chịu đưng của các chiến sỹ cộng sản