Các bác thích máy lớn vào đây mà coi:http://www.ebonycamera.com/media/cam/Ueno1.jpg