đẹp quá , bác nào giao lưu với e đi , mới dùng pentax mà như gà mắc tóc